El dia 30 d’abril es publica al DOGC la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, i de creació de l’Impost sobre les instalꞏlacions que incideixen en el medi ambient.

Adjuntem dos documents interns de treball amb la refosa de la llei d´urbanisme i la refosa de la Llei del dret a l’habitatge amb les modificacions introduïdes per aquesta Llei 5/2020, i pel darrer Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

Aquests dos textos refosos tenen la voluntat de constituir una eina de treball útil per a tots aquells interessats en la matèria, que poden ajudar a treballar amb documents actualitzats de consulta recurrent.

També cal tenir en compte que la Llei 5/2020 modifica la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Descarregar Refosa Text refós Llei d´urbanisme

Descarregar Refós Llei del dret a l’habitatge