PROMO Assessors Consultors participa en el curs organitzat per la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, l’Associació Catalana de Municipis i el Instituto Nacional de Administración Pública sobre la dimensió econòmica i financera de la pràctica urbanística.

El curs té per objectiu abordar la traducció econòmica i financera dels distints processos d’execució urbanística possibles en el món de l’urbanisme, traducció que interessa tant al públic com al privat, atès que la transformació del territori és una activitat a on hi concorren ambdós interessos.

El curs té una vocació clarament pràctica, on els mètodes d’anàlisi es presenten i discuteixen amb la presentació i treball de casos reals, i amb la participació dels professionals directament implicats en els projectes objecte de treball.