MPOUM DE TARRAGONA
MPOUM DE TARRAGONA
MPOUM DE TARRAGONA
MPOUM DE TARRAGONA

Avaluació econòmica i financera i Informe de sostenibilitat econòmica de la MPOUM de Tarragona

  • Sostre habitatge (M2) 3.006.577
  • Sostre per activitats econòmiques (M2) 1.198.170
  • Total nombre nous habitatges (N) 30.930
  • Actuacions en xarxes d'infraestructures (€) 197.938.032

El POUM de Tarragona es va aprovar definitivament l’any 2013 però els treballs per a la seva redacció s’inicien l’any 2003. Es tracta d’un document gestat a l’empara dels valors i dinàmiques dominants durant el cicle alcista de la bombolla immobiliària. L’Agenda del POUM de l’any 2013 preveu la seva revisió al finalitzar el primer sexenni per adequar l’aprovació del planejament derivat i la urbanització als ritmes de la demanda del mercat i, eventualment, modificar el termini de vigència del POUM.

La MPOUM que formula PROMO no altera cap dels paràmetres urbanístics vigents i adapta les càrregues urbanístiques i la seva distribució per sectors i polígons de conformitat amb les determinacions del marc legal vigent i en funció de la viabilitat econòmica i financera dels sectors i polígons previstos en el POUM, tenint en compte els costos de transformació, els beneficis i plusvàlues generades pel planejament i el temps que requereix el cicle complert de la tramitació dels instruments de planejament i gestió fins a la posta en el mercat dels productes finals acabats.

Aquesta redefinició de les condicions econòmiques i financeres de tots els sectors i polígons del POUM, es complementa, en primer lloc, amb l’anàlisi de la sostenibilitat econòmica i financera, avaluant l’impacte econòmic del desenvolupament de la MPOUM en les finances públiques de l’Ajuntament de Tarragona, i en segon lloc, amb l’actualització de la Memòria Social del POUM de Tarragona, així com de la seva Agenda.

Client:

Projectes similars