POUM DE MANRESA
POUM DE MANRESA
POUM DE MANRESA

Avaluació econòmica i financera del POUM de Manresa

  • Sostre habitatge (M2) 1.401.448
  • Sostre per activitats econòmiques (M2) 971.095
  • Total nombre nous habitatges (N) 15.931
  • Inversió total prevista en el POUM (€) 317.058.389
  • Privats (%) 75 %
  • Públic (%) 25%

El POUM persegueix, entre d’altres, donar prioritat a les activitats productives, ja siguin industrials o de serveis, i la recuperació i rehabilitació del centre històric amb una intervenció liderada des de l’Ajuntament a partir dels instruments urbanístics que preveu la Llei d’urbanisme. PROMO hem formulat l’encaix econòmic i financer  dels sectors i polígons del POUM de Manresa tenint en compte els seus costos de transformació, els beneficis i plusvàlues generades pel planejament, i el temps que requereix el cicle complert de la tramitació dels instruments de planejament i gestió fins a la posta en el mercat dels productes finals acabats.

Client:

Projectes similars