PMU 22@
PMU 22@

Valors de Repercussió del sòl del Pla de Millora Urbana a l’àmbit de l’illa delimitada pels carrers Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i Maresme (22@)

  • Sostre total Oficines 22@ (M2) 30.896
  • Sostre Habitatge protegit (M2) 3.433
  • Nombre habitatges HPO (N) 43
  • Aprofitament urbanístic resultant (€) 21.000.000

Càlcul i fixació del valor de repercussió del sòl dels diferents usos previstos al Pla de Millora Urbana i càlcul de l’aprofitament urbanístic total del sector.

El projecte del 22@ té per objectiu, entre d’altres, la transformació de les antigues àrees industrials del Poblenou en un entorn d’elevada qualitat per treballar, viure i aprendre.

La delimitació del 22@ comprèn 198,26 hectàrees de sòl, i 1.159.626 m2 de sòl 22@, formant un entorn discontinu al districte de Sant Martí, i amb el que es pretén edificar 4 milions de metres quadrats de sostre (3,2 milions destinats a activitats productives).

Aquesta superfície de sòl, que implica tot el quadrant del llevant sud de la ciutat, entre la Gran Via i la Ronda Litoral, i entre la Vila Olímpica i la Rambla Prim, ocupa una superfície equivalent a 115 illes de l’Eixample de Barcelona i una longitud de est a oest equivalent a 3,25 km entre la Rambla Prim i el Carrer Marina.

Aquesta escala i dimensió territorial del 22@ obliga a identificar els distints mercats existents dintre de l’àmbit.

Client:

Projectes similars