POUM DE LLEIDA
POUM DE LLEIDA
POUM DE LLEIDA

Avaluació econòmica i financera i Informe de sostenibilitat econòmica del POUM de Lleida

  • Sostre habitatge (M2) 1.531.000
  • Sostre per activitats econòmiques (M2) 1.334.122
  • Total nombre nous habitatges (N) 15.939
  • Inversió total prevista en el POUM (€) 490.351.837
  • Privats (%): 72%
  • Públic (%) 28%
  • Ingrés corrent nova ciutat proposada (€) 26.548.580
  • Despesa manteniment nova ciutat proposada (€) 21.465.566
  • Ingrés corrent puntual nova ciutat proposada (€) 56.472.588

El POUM de Lleida proposa donar resposta a les demandes de nous creixements demogràfics a l’interior de la ciutat, per tal de no ocupar sòl d’activitat productiva primària, preservant l’Horta i la resta de sòl no urbanitzable, de manera que planteja “interioritzar” tot el creixement d’una manera compacta, cap a l’actual trama urbana, i molt especialment cap al centre de la ciutat.

PROMO hem donat suport a l’Ajuntament de Lleida analitzant la viabilitat econòmica i financera dels sectors i polígons del POUM tenint en compte els costos de transformació, els beneficis i plusvàlues generades pel planejament, i el temps que requereix el cicle complert de la tramitació dels instruments de planejament i gestió fins a la posta en el mercat dels productes finals acabats.

També hem dotat de contingut la sostenibilitat econòmica i financera del POUM, avaluant l’impacte econòmic del desenvolupament del POUM en les finances públiques de l’Ajuntament de Lleida.

Client:

Projectes similars