UN-HABITAT HANDBOOKS
UN-HABITAT HANDBOOKS
UN-HABITAT HANDBOOKS

Technical Guidebook for financing planned city extension and planned city infill, UN-Habitat

Per encàrrec de UN-Habitat, PROMO és autor principal i co-autor de diverses guies metodològiques al voltant dels continguts econòmics i financers del planejament urbanístic.

Aquestes guies metodològiques tenen per objectiu construir una línia argumental per a l’anàlisi de la viabilitat financera del planejament urbanístic.

Tracten temes fonamentals com ara les diferents components que participen en l’execució del pla, la definició clara de qui és qui en el procés de transformació, l’impacte que pot tenir en aquesta anàlisi el comportament de l’oferta i la demanda, el cost financer i el cost de capital, el pla d’etapes i la seqüència temporal de desenvolupament del pla com a variable clau per a la presa de decisions.

Aquestes guies metodològiques s’han redactat a partir de les necessitats detectades en els territoris amb major presència d’UN-Habitat, fet que suposa un biaix cap a societats en les que la mobilitat de la població és molt elevada i la component migratòria del camp a la ciutat és massiva, en contrast amb un urbanisme i ordenació del territori relativament incipients.

D’altra banda, la diversitat de models culturals, estructures econòmiques i exercici del poder polític, ha obligat a cercar els conceptes més transversals que poguessin aguantar la varietat de cultures i contextos internacionals en l’entramat de l’urbanisme.

Links:
https://unhabitat.org/technical-guidebook-for-financing-planned-city-extension-and-planned-city-infill
https://unhabitat.org/finance-for-city-leaders-handbook

Client:

Projectes similars