ARE MONTESA
ARE MONTESA
ARE MONTESA

Avaluació econòmica i financera i Informe de sostenibilitat econòmica i financera de la modificació de les Àrees Residencials Estratègiques de l’Àmbit del Baix Llobregat (Àrea Residencial Estratègica Montesa)

  • Sostre Habitatge (M2) 175.232
  • Sostre Activitat econòmica (M2) 46.532
  • Habitatges (N) 2.105
  • Ingrés corrent nova ciutat proposada (€) 1.760.924
  • Despesa manteniment nova ciutat proposada (€) 968.031
  • Ingressos corrents puntuals nova ciutat proposada (€) 4.188.363
  • Càrrega urbanística prevista (€) 43.230.877

L’entorn metropolità de Barcelona compta amb diverses reserves de sòl per al creixement del parc residencial, la meitat del qual es vol que sigui destinat a cobrir necessitats socials.

L’ARE Montesa és la primera gran reserva de sòl d’habitatge a l’àmbit metropolità que ha iniciat la seva transformació.

En tant que projecte d’inversió, a l’ARE Montesa hem sabut trobar l’encaix d’interessos concurrents entre el públic (focalitzat en la proposta d’ordenació, en la reserva del 50% dels habitatges amb finalitat social, i en la sostenibilitat futura del sector) i el privat (focalitzat en l’impacte dels costos de la transformació del sòl i en la seqüència de la posta en el mercat dels productes adreçats a la demanda final).

Dins del camp dels privats, també ha calgut congeniar la vocació de cada grup d’interessos per tal de que els diferents recorreguts de les dinàmiques inversores puguin encaixar amb les possibilitats i interessos de cada stakeholder.

Aquesta gestió econòmica es desenvolupa a cavall de l’avaluació econòmica i financera del projecte, i del procés de repartiment de càrregues i beneficis.

Un bon acompanyament a nivell econòmic i financer al llarg de tot el projecte és doncs clau per a l’èxit del mateix.

Client:

Junta de Compensación del ARE Montesa

Projectes similars